Дагъусттан алдучIуне Iудпе этапихъди къадагъабур алттивас, гьал хIезур вей ая хьибудпеттихъди

Ме кардихъас пуне цIае коронавирус агъа иттал Дагъусттандиъди ачадагъас акьуна ая Оперативный штабин заседаниъ. Ме агъа чIал э, гьал кар акьас хьасе пуна дахъу гьавайил але кафебурифас, ресторанарифас, садихъди давай садпе лазимвелдин дава шейъэр масса ицIан дикванар 800 кв.м. чIукь манзил идеттар, са пай гIилму кихьа идарабур, мазгитар, храмар.

Владимир Васильева пуне, джалла ме идарабури кар аркьагъилди Роспотребнадзорди акьуна ая мугъатвелра фай. Хъара мункине пуне хье региондин хIатти дахъуб фиштти вейчугас гIифуд спортивный залар, дагъусттаншуварис маджал верегъилди хIезур хьас хьасмиде чемпионатарихъди.

БицIи-бицIи алттивай ая къайдабур, коронавирусттин иттал гIаттина акьуна уйиттар, алттивай аяф раджар чIукь вей аяхIела э.

Идже багухъди тIушубахъас ме иттал чIукь вей, ахъакьуне Дагъусттандин Роспотребнадзордин хIатти Николай Павлова. Гин чIаларилди, ягъалас ягъа чIукь вей ая иттаттар. Са хIефттайин арайиъ чIукь хьуне 0,2%, гьер ягъара 2% вартт гъайшайдава. Алттушу хIефттайиъ акьуне 24591 лабораторин ахтармишар ме COVID-19. Са ягъа аркьа 3513, ме кар хьибудпе этапин къадагъабур алттивубахъди багу э. Хье региондин санитарный духттурди ме идже агубар э пуне хьес.

Владимир Васильева Iудпе этап алттиву хIисаб эв хьин пуна, хабар гъуйугуна, Николай Павлова э пуна джуваб йине.

Ахттилат аркьай, Дагъусттандин хIатти пуне мактабариъди вестти гIилму кихьа идарабур ахтармиш акьуна кканди ая кардихъас: «Зун минат аркьай ая чвасра чве илдешарисра, ме кураригI гIаяттарис, хъара Iайи главабурис, Iайи яб ицIангъилди ме кардис. Фикир акье, Iу гишттин идарайи э йина аяф кIеджар чиппис ахттигьар йис кар аркьагъилди. Хьес ягIа бицIи шиниккварин рехIетти алавереф ме иттал, хIаттарихъ хъуттурфуна. Амма мишттин Iа шейъ, Кавасаки агъа иттал, хье хIуькуматиъра вей ая ге, четинди алаверегуна коронавирусдин иттали аркьаф. Ме иттал пара къикъеф э бицIи шиниккварис. Дагъусттандиъ шиникквар кканве. Миштти идегуна, шаб ме суал уликк гъушанас».

Хъара, гебур кидавай Васильева буйирмиш акьуне хье джилариъди ачавередегьенттарин COVID-19 тестар гъулангъилди акьас фикир акье пуне.

Спортивный заларихъас гъургъай, Владимир Васильева иджи э пуне Дагусттандин садпе вице-премьерди Анатолий Карибова акьу ахттилат саIударис ахттигьар ицIангъилди дахъас. Сасра къадагъабур алттивастти хъуттурфанас фиштти вейчугас, иджи э пуне гебур дахъуб. Амма хIаттари джуваб ицIангъилди ге курарин эессивел акьубан.

«Хье спортсменари аркьай кканде бехIсар, ге кардис гебур хIезур вей кканде. Шаб хъуттурфанас хье укъаттарин, спортивный заларихъ, акьасе къадагъабур, агвар акьасе манзилар, эхIттият аркьагъилди иттар дахьас. Амма мугьлат йисе тренировкабур акьас. Чемпионат мирайиъди, Европайиъди шаб пугуна, хье спортсменар хIезурди ахьасе, весе бехIсар акьас иджи джандин гьава ай», — пуне республикайин хIатти, ге суалин къайгъу аркьагъилди джуре заседанихъди штабин.

Масса ицIан центрабурихъас пуне Дагъусттандин Правительствойин Председательди Артем Здунова. Садпе Iу этапиъ курар акьас хъучучIуна ая 400 хъара якьу вершалас муя вершахъди рукьуна ая квадратный митIрибур манзил ая масса ицIан мукьар, идарабур. Амма Iайи хIа центрабури башламиш акьуна адава кар акьас. Масса ицIан, спортивный идарабур кар акьубас фикир акьуна ахттигьар йина кканде, пуне премьер-министрди. Мисаъ ариш-варишдин эессибур фиштти гъирхIуна айчин агвар акьуне ми: «Нагагь гебури хъай ахтармиш аркьахаб чиппин кар, иттархьубар даверегъилди, ге кар кIилиъ гъас хьасе. Удигьайра четинвелар хьундавуйи, зун шаб агъая хьин аркьай аягъилди вес».

Джуре гъадиву герек суал и хьеалди туристар адеб. Фи кардикес кумак хьас ичин миса ахъакьуне  Дагъусттандин джемеIетин художественный пешабурин, туризмайин министрди Расул Ибрагимова. Гин чIаларилди, чиппихъди тIалаб аркьа агъа туристический идарабурин хIаттар, гIалашуйвелдин ариш-вариш аркьаттар, къадагъабур алттив агъай. Гебури хIа паяри аркьай ая Роспотребнадзорди путтар.

«Накь чин Роспотребнадзордихъай, турбазабурин, гостиницабурин хIаттара, общественный организацибура хъай завал хьуна уйи ахттилатар акьас фиштти айчIвайчин акьуна ая къадагъабуриас, гебур хIезурди аяф кекьуна, IуьтIубар аркьа идарабур дахъуф суман», — пуне министрди, Дагъусттандин хIаттис тIалаб аркьай саIудар иджи хIерзурди аяттар джаллабурилас дахи дархъагъилди. Сагъвелдихъасра мугъатти верегъилди Роспотребнадзорди путтара аркьай.

КIвал акьуна хIаттаринра ариш-вариш аркьаттарин сад сайихъай кар акьубахъас, Владимир Васильева гьучафайдине акьу кар АЗСрин эессибурихъай. «Медицинайин алгъузубар, Роспотребнадзорди акье путтар акьуттарис чин кумак акьасе. Хьин агьал агъай аяф, сасра этапихъди хIезур вей ай, хьевас хъуттурфанас хьасе дархъагъилди те туризмайин идарабур, иджи хIезурди аяттар», — пуне региондин хIатти, сагелай сара кIвалра акьуна акьу кардихъас джувабра йина ккан вереф.

Хабди заседаниъ аяттар алдучIуне республикайин гьавайилас муниципалитетарилди. Мисаъ сур районарин хIаттари ахъакьуне фи курар аркьай айчина коронавирусди иттаттар пара дахьас. Учин багухъас Избербашдин хIатти Магомед Исакова хабар акьуне чиппин шагьур хIуьлин багулив фаяхIела мисан гостиницабуриъ рехIет акьас кканеттар ппара ве пуна. Ге кардихъас фиштти вейчугас са пай гостиницабур дахъ пуна тIалаб акьуне Роспотребнадзордин ахттигьара гъуйуна.

Владимир Васильева иджи э пуне миштти акьухаба, удигьай джалла суалар дуз аркьагъилди алгъузу идарабурихъай. Джалла шартIар дузди акьухаба, мич хьин унахъасе джуре ариш-вариш аркьаттара, гебурис аргвагъилди «гьинас ичин даваф аркьаф мугьлатар, инсанари аркьаяф идеф мугьлатар Iайвел адавай рехIет аркьагъилди, инсанара алчаверегъилди, гегуна э хIаттари кумак аркьаф гебурис идже верегъилди маркьа дагъай».