lераба-чукьар

Накь, удигь ягъари суман ве lерабабур лиханди кlурар, lуькlер аркьайиф. Хъара дахи вегlдабури хуларин, саларин цалар акьас гъванар гъайифра милди э.

Бицlи lерабабур, замурхlаяр агъай авейи, фурдар, руькъер архъаттар хуппурариъ. lерабабуригl ппара гlарукьайра дава, амма lурдис лазим шейэр ахъийина авейи. Джуре хабар э шиникквари тамашабур акьуб lерабайигl, эесибурин унар, гьараяр, алухlубар авейи lерабайин муул аргlасе агъай.

Шиникквар авейи шатти чукьаригl гlучlуна ушуне агъай. Гьал халичайикес кейхьу ханджал суман ая lераба, гьегера ппара читин хьуна ая хlурин гlанаъракегьей джикlенас.

 

К.Мирзоев