Кьел: муфеIэт, зарар

Халкьдин  гьамишан суал: Кьел муфеIэт эв дахьичин зарар эв? Духтурарин гафарарилди джандиъ кьел ппара хьехаб гъайхьа давлени, хуппай мункин ве инсульт хьеб.

Са суткайин норма хIа инсандис 0,2 гр. натрий амма хьин гьер ягъа Iэлде 0,4 гр. натрий хье джандиди ачархьаф кьелахъай. Дуьньяйин ученыбри кьел чIукь акьучин джандиъ миллионарин Iуьмурарис кумак хьасе агъа. Амма сайе багулихъас кьел ахтт хьичин мункине агъа холестерин вартт хьеб, хуппай тромбоз хьеб.

Фиштти хьичира хIа бала э.