Кканухь

Кканухь

(руш)

Кканухь зун кканухь

Са хуш инсанухь

Зе йиркIв шадакьа

Вафалу шуй ухь

 

(геда)

Кканухь зун кканухь

Минати кканухь

Зе йикIв шад акьа

Вафалу хаир ухь

 

(руш)

ККанухь зун кканухь

Баркала кассухь

Хьир Iусе дакьа

Iэкьулу шуй ухь

 

(геда)

ККанухь зун кканухь

Iэкьулу  хьир ухь

Шиникв шарагин

Бахтавар бав ухь

 

(руш)

ККанухь зун кканухь

Iумурлух шуй ухь

Шиникв шарагин

Вафалу дад ухь

 

(геда)

ККанухь зун кканухь

Шуван кьадри ухь

Асул намус кее

Такабур хIир ухь

 

(руш)

ККанухь зун кканухь

Лап цIуппи кканухь

Зас вундала вас зун

Алтухъди кканухь.

 

          АГЪУЛ ЧIАЛ

 

Ширин ругъу булах э,

ЮркIуран вун мурад э

Ке батIар вун цIантук э

Хьин гъургъае агъул чIал

 

Къизил рагъун нур суман,

Вун уларин экв суман,

Дардунин дарман суман

Дуьньяди хье агъул чIал

 

Рухай вун зурна суман

Кканвей вун час баб суман

Бабас учин кIиркI суман

Хье ватандин агъул чIал

 

Чирагъ-чай вей багъларис,

Кьува ицIай дарарис

Дифар вея дерейис

БицIи халкьдин агъул чIал

 

Вун гулушин зун кIесе,

Чин ппара бахсуз хьасе

Агъуларин девлет э

Me батIар хье агъул чIал

 

    Дусттар

 

Инсанарин арайи

Дусттар агъа чIалар

Дусттагъа чIалан мегъна

Дахьаттар ппара ая.

 

Дустт  агъа  чIал гьамиша

Кьадарсуз  багьа  чIале

Лин гъавурди а инсан

Ле чIалас вафалу э

 

Ижи эхи  дундил

Вафалу  дусттар хьучин

Дусттагъа грами чIал

чIир  дакьай ухIай  хьучин

 

Ижи эхи дусттар хъай

Шад ягъа элхъей  хьучин

пашмал ягъа Iудар  хъай

Зил   фихIай Iэшай  хьучин

 

Ижи эхи шад ягъа

Iудар  хъай руца  дусттар

Сайил сад адичин

Хил фаца дусттар хьучин

 

Бала гIада жибин дустт

хъайдала хъудай кканди

лиштинф багуф вейдала

са бицIи  вархал кканде.

 

Чачандиас хьирас кIеж

 

Гьалсара зун  чвас ликIеф

Ме ахиран салами

кIежуквес чвас унвереф

Iайи кьуркьул хабари

 

Душмандис кIари гула

Кьулкьулра и къакъира

Зас чичандин дегIви

Кьисматт хьуни Iэжалра

 

Ваттан бадал чичанди

Жегьил жанар пуч хьуни

Вун суман батIар хумбар

бицIиф хъай ашкIин хьуни.

 

Ваттан бадал  миди кIини

Къачагъан гулай  зун

Пуна нагагь гъам маркьа.

Дад хъунда яттум пуна

 

Веладис даккан макьа

Заласра игит са шуй

Вас ижеф кьисмат хьурай

Вал разиди зун кIина

 

Аллагь вал рази хьурай

Вахъ ул хъами кIейси

Вакес ккане тIалабар

зун вас  кIеджикк  ликIей а

 

васидти вас кканеф

хье ятумил хил алихь

нагагь  вас геда хьучин

тIалаб и зеттур алихь.