Инсанар кьабул акьуне

ИНСАНАР

Гусаев Тимур Дагъустандин халкьдин депутат суман, джигьиларин лидера э.АцIуна гагьди кар акьуне Председателвелди шинуькарина жигьиларин Координационый советин. Т.Гусаева инсанар кьабул акьуна гьертис гаф йине учифас агърукьа кумак акьасе пуна, сурис насихIетин гафар йине. Инсанар чипин дардихIелар фай ве Госдумайин  депутатарилди, Дагъустандин  халкьдин депутатарилди. Гьер ягъа фуш хьунара аве кьабул аркьай.