ХIададари акьу загьмат ухIуб хье вазифа э

[smartslider3 slider=48]
Фото: село Яркуг

Хье хlададар лиханттара, зурбабура и. Авал заманайи ппара лихуб аркьайи хье хlададар-хlабабари. Гьал гьавабур духlуба хьуная, инсан лихубахъди дивай андава.

Агъуларихъас гъургъучин, ппара тегlриф и хье гъвандил, кlуранил накьиш алихьубан. Ме сеlети ге загьматар аргва хьес куьгьна хулариъ, эесибур хъундавай аккуьшуттариъ.

Батlар чархар, ухьтан накьиш алихьу кlуранин раккар, lераб чlалалди ликlина гъвандиъ атlу накьишарна хlерфар бат аркьая.

Камиль Мирзоев