Бабас

Алиева С.К., с.Тпиг

Дуьйис ичи рагь э баб

ХIурис ичи нур э баб,

Хулан кикIу Iэкв э баб,

Хулан баракат э баб.

 

Я зе баб,зе ширин баб,

Вас Аллагь кумак хьурай!

Я зе баб,зе идже баб,

Ве джандиъ сагъвел хьурай!

 

Iуьш мучIеф э дагъай,

Чахъас руцуне лекар.

Ягъ эмсефра дагъай,

Чахъас лихуне гъилар

 

Я зе баб, зе зурба баб,

Ве джандиъ сагъвел хьурай!

Я зе баб, зе ккане баб,

Вас Аллагь кумак хьурай!

 

Варха рекъуь зун айчин,

Сагъди адирай агьай

Дуьгьа аркъай баб хьасе,

Зун хулаъ адавайчин,

 

Яраб нахьигьан агъай,

Захъ гъузуна баб хьасе.

Я зе баб, зе ширин баб

Вун Аллагьди ухIурай!

 

Бабарин йиркIвар дугас,

Шиникквдин дард дахьурай.

Бабарин негъвар дагвас,

Дуьйиъ ислехIвел хьурай.

 

Я зе баб,зас ккане баб,

Вас Аллахь кумак хьурай!

Я зе баб, зе идже баб,

Ве мукь джаннатиъ хьурай!

 

Бабарис аркьа иджвел,

Баб дуьйил амми акье.

Хуппай хаджалат дахьас,

Бабас ккане кар акье.

 

Я зе баб, зас ккане баб,

Вас Аллагь кумак хьурай

Я зе баб, зун ккане баб,

Ве мукь джаннатиъ хьурай!