Агъуларин мегIнибур

 Агасиева Ума Рамазановна 

 

Гьава сувар

Гьава сувар агъайчин

Фи гьаву э гьали чун,

Сувар тукар агъайчин

Фи музи э гьали чун.

 

Сувалас сувал вереф

Рагъ эгьан, чирагъ эгьан.

Духьелас хьеттил вереф

Тук эгьан, цIантук эгьан.

 

Я, Сувар, Агъул сувар

Агъуларин гьава сувар

Ругъу хьеттин булахар

Фи ухьтан ду Агъул сувар!

 

Гьава суван булахар

ХIуппахъанарис хьурай,

Галарин гъазе IуькIер

БицIи ккеларис хьурай,

 

Гьва сувар гьаву э

Суван кIилар гьаву э

Суварин тукар агъайчин

Фи ухьтан ду гьали чун!

 

Гьава суван улусум

Сувалас сувал вереф

 

Гардан гьава къуба къаз

Духьелас хьеттил вереф.

 

Гьава суван укуни

Сатти са цIантук хьуне

Адина зурба кулак

Алтихьуна файшуне.

Агъул

 

Ай сувар, гьава сувар

Ибхьери ацIу сувар

Гьер джурайин тукар

Девлет чвахъ хъая сувар!

 

Мухур жагвар кьурчIе джакьв.

Гьава суваъ муг акьуф

Суван булахин ругъу хьед

ЦIиял хъай ухас дахьеф.

 

Гьава суварин аеф

Суваъ тукаригI гIаеф

МекI атай парзал алеф

Рангунин улар аеф.