ХIададари акьу загьмат ухIуб хье вазифа э

арка
арка.jpeg2
арка.jpeg5
арка.jpeg6
арка.jpeg7
арка.jpeg8
арка.jpeg9
арка.jpeg10
previous arrow
next arrow
арка
арка.jpeg2
арка.jpeg5
арка.jpeg6
арка.jpeg7
арка.jpeg8
арка.jpeg9
арка.jpeg10
previous arrow
next arrow
Фото: село Яркуг

Хье хlададар лиханттара, зурбабура и. Авал заманайи ппара лихуб аркьайи хье хlададар-хlабабари. Гьал гьавабур духlуба хьуная, инсан лихубахъди дивай андава.

Агъуларихъас гъургъучин, ппара тегlриф и хье гъвандил, кlуранил накьиш алихьубан. Ме сеlети ге загьматар аргва хьес куьгьна хулариъ, эесибур хъундавай аккуьшуттариъ.

Батlар чархар, ухьтан накьиш алихьу кlуранин раккар, lераб чlалалди ликlина гъвандиъ атlу накьишарна хlерфар бат аркьая.

Камиль Мирзоев

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.